M Plus Pharmacy

LG 11A, Bangsar Village Shopping Centre,

1, Jalan Telawi 1

Bangsar Baru Kuala Lumpur 59100

Phone: 03-2202 0108